Privacyverklaring SonicWorks

SonicWorks, gevestigd aan Pomonaplein 38, 2564 XR, Den Haag, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 Contactgegevens:

https://www.sonicworks.nl

Pomonaplein 38 ,2564 XR , Den Haag , Nederland

+31 6 41196712

Jeroen Bas is de Functionaris Gegevensbescherming van Sonicworks. Hij is te bereiken via jeroen@sonicworks.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken.

Sonicworks verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 •  Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sonicworks.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

 Sonicworks verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 •  Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 

Geautomatiseerde besluitvorming.

 Sonicworks neemt in sommige gevallen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sonicworks) tussen zit. Sonicworks gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 •  Mailchimp en in de toekomst mogelijk andere mailingsystemen om u te mailen met precies die informatie die past bij uw websitebezoekersprofiel. Het gaat er dan om of u mails opent en op welke links in die mail u klikt. Hiermee zien we wat uw belangstelling is. Op basis daarvan kunnen wij uw andere mails gaan sturen. Als u bijvoorbeeld een halfjaar geen mails opent, kan gevraagd worden of u nog wel geïnteresseerd bent en u mogelijk verwijderen.
 •  Google Analytics voor het optimaliseren van de website. In principe is dat alleen te herleiden naar een IP-adres. Vooralsnog gebruiken wij uw IP-adres niet, maar alleen de totaalgegevens, bijvoorbeeld hoe vaak een bepaalde pagina is bezocht.
 •  WordPress voor het maken van de website.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

 Sonicworks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 •  Persoonlijke gegevens: Zo lang als wij u nog zien als een potentiële klant of tot u ons verzoekt de gegevens te verwijderen > Om nieuwe klanten te werven.
 •  Reacties op artikelen op de website: Zo lang de website in de lucht blijft en het artikel relevant is > om nieuwe klanten te werven.
 •  Referenties op de website: Zo lang de website in de lucht blijft en de referentie relevant is > om nieuwe klanten te werven.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

 Sonicworks verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sonicworks blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Mailchimp en Google hebben contact met Sonicworks en daardoor mogelijk inzage in uw gegevens. Met hen hebben we standaard overeenkomsten afgesloten.

 

Gegevensopslag (diensten van derden).

 Zodra u onze website verlaat of wordt doorgestuurd naar een website van derden, valt u niet langer onder deze pivacyverklaring of gebruiksvoorwaarden van onze website.

 Links: Wanneer je klikt op bepaalde links op onze website (bijvoorbeeld een bron van een artikel of een testimonial), is het mogelijk dat je op een externe website terecht komt. Wij zijn in dat geval niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en raden je in dat geval aan om hun privacybeleid te lezen, indien je daar behoefte aan hebt.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

 Sonicworks gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sonicworks en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sonicworks.nl.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 Sonicworks wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

 Sonicworks neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sonicworks.nl

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring.

 Sonicworks behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Bekijk dit dus regelmatig indien u hier waarde aan hecht. Wijzigingen en verduidelijkingen zullen onmiddellijk van kracht zijn na plaatsing van een vernieuwde versie van het privacybeleid op deze pagina en de website. Wijzigingen zullen op deze pagina aangegeven worden ten opzichte van de oorspronkelijke tekst, zodat u op de hoogte bent van welke informatie wij verzamelen, en hoe en onder welke omstandigheden we deze gebruiken.